5-6 տարեկանների մեդիամիջավայր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Քոլեջ, Անահիտ Գրիգորյանի բլոգ

Archive for the category “Տիեզերք”

«Տիեզերք» նախագիծ

Նախագծի տևողությունը- Սեպտեմբերի 11-Հոկտեմբերի 15

Նախագծի նպատակը- տիեզերքի մասին տարրական գիտելիքների հաղորդում, շրջակա աշխարհի ուսումնասիրություն, աշխարհճանաչողության ձևավորում

Նախագիծն իր մեջ ենթադրւմ է ստորև թվարկվածի համալիր և  փոխկապակցված ուսումնասիրությունը.

 • Արև
 • Լուսին
 • Աստղեր
 • Մոլորակ

Նախագիծն իր մեջ ներառոում է մաթեմատիկական, լեզվական, տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացում:

Նախագիծը սկսում ենք իրակացնել հետևյալ հերթականությամբ.

 • Ես
 • Իմ բակը
 • Իմ քաղաքը
 • Իմ բնությունը
 • իմ մոլորակը
 • Տիեզերքը
  Ընդհանուր խնդիրներ՝

  • Սովորողների աշխարհաճանաչողության զարգացում
  • Սովորողների ակտիվ գործունեություն և նախագծի ընթացքի ստեղծական միջամտություն
  • Բնական, կենսական միջավայրի ուսումնասիրություն
  • Դիտումներ /դիտարկումներ/ կատարելու, դրանք դասավորելու, համադրելու, մշակելու հմտությունների ձևավորում
  • Երկրային,  երկնային երևույթները դիտարկելու  / դիտելու/ և գրանցելու տեխնոլոգիայի մշակում
  • Համադրելու , վերլուծելու, քննարկելու, մեկնաբանելու, եզրակացություններ անելու  ունակությունների ձևավորում և զարգացում
  • Աշխատանքային խմբերի ձևավորում /անհատական, խմբային, դասարանական/
  • Կատարվելիք աշխատանքի ընթացիկ փուլեր
  • Ժամանակացույց /ըստ փուլերի և ամբողջական/
  • Մեթոդների ընտրություն
  • Անհրաժեշտ ՏՀՏ միջոցներիկիրառում /ըստ տարիքային առանձնահատկության/
  • Անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր
  • Տեխնոլոգիական գիտելիքների ձևավորում, զարգացում, կիրառում, ցուցադրում
  • Աշխատանքային գործունեության արդյունքում բազմազան ուսումնական նյութերի ստեղծում

  Աշխատանքի ընթացքը
  Առաջին դասարան
  Թվաբանություն
  Խմբավորումներ  / ըստ որոշակի հատկանիշի/, զույգերի կազմում,  անընդհատ և  դիսքրետ մեծություններ`մեծ և փոքր , շատ-քիչ, երկար- կարճ, հաստ- բարակ, աջ-ձախ,առաջ –հետ, վերև-ներքև, գտնում են առարկաների, երևույթների տարբերությունը: /Smart դասեր/ Բնագիտական փորձ, խաղեր , համաչափության և օրինաչափության  խաղ-դաս /SMART/:

   Մայրենի
  Գտնում են հանելուկ-նկարների պատասխանները /արև, լուսին, աստղեր և այլն…/:
  Հանելուկները`այստեղ, շուտասելուկներ:
  Երգ-երաժշտություն  /«Արև’, արև եկ-եկ»  երգերի շարք/
  Սովորում-խաղում  են  Աթ. Խնկոյանի «Առավոտը գյուղում» բանաստեղծությունը:
  Զրույց-քննարկում գիշերվա և ցերեկվա մասին:

  Նկարչություն  Մի գիծ ՝ես, մի գիծ՝ դու հնարքով . թղթի վրա նկարում ենք արևի և լուսնի տրամադրություն: Նկարում են ամպի տրամադրությունը:

  Տեխնոլոգիա. Մնջախաղ-ներկայացում:

  Ես և շրջակա աշխարհը.Դիտումներ, Զրույց-քննարկում արևի, լուսնի, ամպերի մասին:

  Մեդիատեխնոլոգիա.  Նկարում են  լուսինն ու աստղերը Pait-ով:

  Ուսումնական գրականության, այլ ռեսուրսների ցանկ
  • Ղ. Աղայան «Առավոտը գյուղում»
  • Հ. Թումանյան «Լուսաբացին»
  • Ա. Խնկոյան «Գիշեր»
  • Ա. Խնկոյան «Լուսին»
  • Հանելուկներ, շուտասելուկներ

  Նախատեսվող ուսումնական ճամփորդություն՝  աստղացուցարան:

Post Navigation